FOUNDER: Mr. Simanta Kalita PRESIDENT: Ms. Tonima Das SECRETARY GENERAL: Mr. Simanta Kalita

TREASURER: Mr. Navajit Borah

FINANCE SECRETARY : ORGANIZING SECRETARY: Abhilash Lahkar

Executive Member: Abhilash Lahkar

PROGRAMME AND DOCUMENTATION SECRETARY: PUBLICITY SECRETARY: Dhrubanka Sarma

Honorary Members: Prof. Mukul Kr. Deka, Ms. Minakshi Bhuyan

Members: Dr. Pojul Loying, Mr. Abhinandan Kashyap, Mr. Jyotisman Bhattacharya, Mr. Himangka Kaushik, Mr. Manash Jyoti Malakar, Queen Das, Bijoya Laksmi Sharma, Dhrubajyoti Kalita, Saurabh Kr. Deka, Sangeeta Deka, Rahul Kr. Deka